گواهی فوت

بند فعلی

بند اصلاحی

اصل گواهی فوت یا رونوشت مصدق آن با مهر اداره ثبت احوال و با ارائه شناسنامه متوفی قابل ترجمه و تأیید است در خصوص اتباع خارجی متوفی در ایران گواهی فوت صادره از بیمارستان با مهر پزشک و تأیید نظام پزشکی یا پزشکی قانونی قابلیت ترجمه رسمی و تأیید را دارد.

الف) اصل گواهی فوت یا رونوشت مصدق آن با مهر اداره ثبت احوال همراه شناسنامه متوفی و در صورت عدم شناسنامه (اسنادی که دال بر فوت فرد باشد) و گواهی فوت در مورد اقلیت‌های مذهبی در صورت عدم شناسنامه و اسنادی که دلالت بر فوت فرد می‌نماید با ارائه مدارک از مراکز دینی مربوطه جهت ترجمه قابل تأیید می‌باشد.[2]

ب) گواهی فوت اتباع خارجی متوفی در ایران با مهر ثبت احوال، یا مهر ثبت احوال امور خارجه، یا نامه تأییدیه از اداره امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور و یا ارائه تأییدیه پزشکی قانونی قابل ترجمه و تأیید است.

ورود به سایت