کارت ملی

بند فعلی

بند اصلاحی

اصل کارت ملی قابل ترجمه و تأیید است.

الف) اصل کارت ملی قابل ترجمه و تأیید است.

ب) برگه هویت (پیش صدور) کارت ملی صادره از ثبت احوال همراه با شناسنامه قابل ترجمه و تأیید می‌باشد.

ورود به سایت